COVID-19 tagasiside kokkuvõte

COVID-19 tagasiside kokkuvõte

Täname kõiki, kes jätsid meile väärtuslikku tagasisidet hetkel kehtivate piirangute ning nende mõjude kohta. Käesolevas kirjas on anonüümne kokkuvõte saadud vastustest.

Küsitluses osales 240 inimest, kellest 153 olid naised ning 87 meesterahvad. Üle 18-aastaseid vastajaid oli 206 ning alla 18-aastaseid seega 34. Küsimusele “Kas oled lasknud end koroonaviiruse vastu vaktsineerida?” olid kaks kõige populaarsemat vastust järgmised: “Olen vaktsineeritud” (vastuseid 106) ja “Ei ole ega plaanigi vaktsineerida” (69). Küsimusele “Kuidas suhtud praegu kehtivatesse riiklikult seatud koroonapiirangutesse ehk ainult COVID-tõendi või kehtiva negatiivse testi alusel pääsemisse avalikele piiratud alal toimuvatele üritustele?” jagunesid vastused kolmeks: “Suhtun positiivselt ega tee endale takistusi, külastan kõiki üritusi, mida soovin” (102), “Suhtun negatiivselt ega külasta üritusi, kus tõendit nõutakse” (70) ja “Suhtun neutraalselt, ent valin varasemast hoolikamalt üritusi, mida külastada” (68). Antud keerulises olukorras klubi poolt tehtud teavitustööd pidas 206 inimest piisavaks, 23 ei osanud küsimusele hinnangut anda ning 11 inimest leidis, et neid pole kehtivatest piirangutest piisavalt teavitatud. Suuremat enamust (135) pole piirangud klubi ürituste külastamisel takistanud, küll aga pidas 42 vastanut piiranguid ebamugavaks ja/või ebaõiglaseks ning on just seetõttu jätnud ära meie klubi ürituste külastamise. Populaarsuselt kolmandale kohale platseerus “Jah, olen jätnud tulemata, sest mul ei ole nõutud tõendit” (27). Kõige olulistema klubi üritustena vastati järgmiselt (valida sai 2 endale kõige olulisemat valdkonda): Premium liiga kodumäng (151), klubi poolt korraldatavad kogukonna üritused (100), noortesüsteemi mängupäevad (94), naiste meistriliiga kodumängud (47) ja II liiga meeskonna kodumängud (27). Kehtivate piirangute tõttu planeerib 43 inimest lõpetada meie klubi ürituste külastamise, 49 vastanut piirab piirangute ajal meie tegemiste külastamist, piirangute mõju pidas väheseks 50 vastanut ning 98 lubab jätkata külastamist nagu tegi seda varasemalt. Küsimusele “Kuidas koroonaajastu on sind mõjutanud?” kujunes välja kolm kõige populaarsemat vastust, milleks olid: “Tunnen suurt puudust vabast liikumisest/reisimisest” (112), “Ei ole märkimisväärselt mõjutanud” (89) ning “Tunnen ebakindlust eesootava ees” (71). Vabavormi jättis 240st vastajast vastuse 36 inimest ning oodatult oli sealgi erinevaid arvamusi. Täname kõiki, kes vabavormis avameelselt oma arvamusi kirjeldasid ja põhjendasid ning tegid seda nii kriitiliselt kui ka toetavalt.

Tuletame lõpetuseks meelde, et Pärnu JK Vapruse juhtkond ei ole piiranguid omavoliliselt ega oma vaatenurgast määranud. Lähtume klubina Vabariigi valitsuse ning Eesti Jalgpalli Liidu juhistest, mille järgimisel saame meie klubi toimivana hoida. On arusaadav, et kõik vastanud isikud ei olegi lõplikult ühel meelel ning me austame iga inimese arvamust ega mõista kellegi vaatenurka hukka. Täname veel kord otsekohese tagasiside eest, mis aitab meie tööd ja ühist toimetulemist edaspidi parendada.

Püsime ikka vaprad ja saame koos hakkama!